Algemene voorwaarden

N.V. Deschacht DOE-HET-ZELF

1. - ALGEMEEN

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Gebeurlijk strijdige voorwaarden voorkomend op van de koper uitgaande documenten, zijn ons niet tegenstelbaar.

2. - OFFERTES

Onze offertes zijn vrijblijvend en worden opgemaakt zonder enige verbintenis.

3. - LEVERINGSTERMIJN

Een gebeurlijk opgegeven leveringstermijn houdt niet meer in dan een streefdatum, welke zo goed als mogelijk zal worden nageleefd. Gebeurlijke vertragingen zullen nimmer aanleiding kunnen geven tot hetzij verbreking van het contract, hetzij schadevergoeding.

4. - REISRISICO

Uit te leveren goederen reizen op risico van de koper/bestemmeling.

5. - LEVERING EN AANVAARDING

De levering en aanvaarding van de goederen wordt van rechtswege geacht te zijn geschied bij het verlaten van onze magazijnen. Die aanvaarding heeft onherroepelijk voor gevolg dat alle zichtbare gebreken zijn gedekt.

6. - KLACHTEN

Alle opmerkingen of betwistingen van de facturen en alle klachten i.v.m. de conformiteit van de uitgeleverde goederen en i.v.m. hun gebreken dienen, op straffe van verval en onontvankelijkheid, te worden geformuleerd bij aangetekende brief en dient ons te bereiken binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Hierop wordt enkel uitzondering gemaakt voor koepels en Velux-ramen, die onmiddellijk moeten worden nagezien bij de levering zelf, en waaromtrent nadien dus niet meer de minste klacht kan worden aanvaard. De korte vervaltermijn van art. 1648 BW wordt, in gemeen akkoord, bepaald op 1 maand na de ontdekking van het verborgen gebrek.

7. - PVC-PLANCHETTEN & PROFIELEN

Ter zake kunnen wij niet de minste verantwoordelijkheid nemen voor gebeurlijke kleurschakeringen, die zich kunnen voordoen van levering tot levering. Bovendien zijn kleurafwijkingen in de tijd steeds mogelijk, zodat ook de kleurechtheid niet in de minste mate kan worden gewaarborgd.

8. - ANNULATIE

Wij behouden ons het recht voor om - zelfs na gedeeltelijke levering - van de koper de waarborgen te eisen die wij noodzakelijk achten voor het nakomen van zijn verbintenissen. De desbetreffende weigering van de koper, hetzij de niet nakoming van al was het maar een gedeelte zijner verbintenissen, verlenen ons het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling of dagvaarding. Dit recht doet geen afbreuk aan onze afspraak op schadevergoeding.

9. - BETALINGEN

Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar te Lochristi, in geval van afhaling der goederen in onze magazijnen aan de kas. In geval van uitlevering der goederen aan de door ons hiermede gelaste persoon. Van wat voorafgaat kan enkel worden afgeweken door de uitdrukkelijke vermelding van een betalingstermijn op de voorzijde van de factuur. In dat geval dient de koper te betalen aan de exploitatiezetel van de verkoper.*

10. - INTREST

De niet op hun vervaldag betaalde facturen, brengen van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling noodzakelijk weze, een verwijlrente op gelijk aan 10% per jaar.

11. - SCHADEVERGOEDING

Daarenboven zal elke factuur die niet in hoofdsom en verwijlrente wordt vereffend na haar vervaldag van rechtswege worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag, evenwel met een minimum van 50 €. Deze verhoging geldt als forfaitaire schadevergoeding boven intrest en gerechtskosten, en wordt door de koper aanvaard als zijnde een toepassing van art. 1229 B.W.

12. - WETSKEUZE EN GESCHILLEN

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen die er uit voortvloeien behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel of eerste aanleg Gent, of in voorkomend geval, van de Vrederechter van het 4e Kanton te Gent.

13. - ADMINISTRATIEKOSTEN

Niet contant betaalbare facturen van minder dan 50 € excl. B.T.W. worden verhoogd met 5 € administratiekosten exclusief B.T.W. Voor leveringen van minder dan 125 €worden 50 € vervoerskosten aangerekend vermeerderd met 21 % B.T.W.

14. - EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkochte goederen blijven, zelfs na de levering ervan aan de koper, de exclusieve eigendom van de verkoper tot aan de integrale betaling van de koopprijs met alle aankleven. De koper verbindt zich ertoe de verkochte goederen zolang af te zonderen van andere, ze met de naam van de verkoper te merken, ze niet door te verkopen, noch het bezit ervan uit handen te geven aan een derde, ze ook niet te verwerken, ze niet te incorporeren of op een andere manier onroerend te maken, noch ze te vermengen met andere roerende goederen. De koper verleent hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk het recht aan de verkoper om zich, zijdens de werkuren, na verwittiging per brief, fax of e-mail toegang te verschaffen tot de opslagplaatsen of werven van de koper om de onbetaalde goederen in natura terug te vorderen, indien de betaling niet integraal gebeurd is op de vervaldag, zonder dat zij daarvoor eerst over een uitvoerbare titel dient te beschikken.

15. - PROMOTIES OP WEBSITE

De promoties aangeduid op onze website zijn reeds verwerkt op de aangeduide prijzen en zijn mogelijk onderhevig aan aanpassingen.

16. - AFBEELDINGEN OP DE WEBSITE

Afbeeldingen welke weergegeven worden op onze website zijn niet bindend naar overeenkomst met de werkelijkheid. Kleuren, inhoud & formaat op de foto.